Đầu phay tùy chỉnh được gắn trên máy đóng ống lớn nhất thế giới