Ứng dụng của máy cắt trống Yichen trong khai thác than