Làm rắn chắc bùn ở bãi cạn bằng hệ thống ổn định đất Yichen